Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Lekcia č. 2 Posvätný Príbeh – Písma

7. 05. 2017 3:23:39
Zameranie Hodiny: Skrz Písma – posvätný príbeh – sa učíme o Božom vzťahu k ľuďom a celému stvoreniu.

Kľúčové Pasáže z Písiem

– „Zodpovedná interpretácia a verné aplikovanie písiem...“ (Náuka a Zmluvy 163:7a-d).

– Rozličné texty z písiem o účele a požehnaní písiem

Ciele
Poslucháčom bude...

– predstavená myšlienka posvätného príbehu, rozvíjajúcej sa Božej dráme, ako je zaznamenaná v písmach a v histórii.

– zdieľať svoje osobné príbehy o raste a učení sa o Bohu, Ježišovi Kristovi a Duchu Svätom.

– porozumejú, že Kristova Komunita používa Bibliu ako svoje základné písmo a nachádza svedectvo o Ježišovi Kristovi v Knihe Mormonovej a Náuke a Zmluvách (Česká a Slovenská odnož aj v písme Drahocenná perla – poznámka prekladateľa).

– preskúmajú štúdium písiem a teologické štúdium ako prax učeníctva a nástroje na použitie pri štúdiu písiem.

– objavia vedenie pre zodpovednú interpretáciu a verné aplikovanie písiem.

– odpovedať osobným štúdiom písiem alebo interpretáciou písiem.

Pomôcky

– Biblia, Kniha Mormonova a Náuka a Zmluvy

– Biblický slovník, učené úvody alebo komentáre odporúčané na cirkevnej stránke www.CofChrist.org („Niektoré Spoľahlivé Nástroje pre Seriózne Štúdium Písiem – Some Reliable Tools for Serious Scripture Study“ od Anthonyho a Charmaine Chvaly-Smithovej)

– Papier, perá, ceruzky a ďalšie umelecké potreby

Pre Inštruktora

Posvätný príbeh je rozvíjajúca sa dráma Božej uzmierovacej práce vo svete. Učíme sa o Božom vzťahu k ľuďom a celému stvoreniu skrz posvätný príbeh. Prv oznámený v knihách Hebrejskej Biblie, posvätný príbehy pokračuje v Novom Svedectve prostredníctvom Ježiša Krista a jeho učeníkov. Príbeh Kristovej Komunity je súčasťou oveľa väčšieho posvätného príbehu, ktorý je zakorenený v Kresťanskej histórii. Ďalej, vytvárame naše vlastné príbehy tým, ako žijeme ako učeníci, odhaľujúc, že každý z nás má dôležité miesto v Božom rozvíjajúcom sa príbehu.

V tejto lekcii poslucháči preskúmajú myšlienku posvätného príbehu a zoznámia sa s myšlienkou, že príbeh môže zdieľať pravdu, či už je faktický alebo nie. Naučia sa o knihách a formátoch písania, ktoré tvoria našu knižnicu písiem. Napíšu svoju vlastnú časť posvätného príbehu prostredníctvom listu, básne, pesničky alebo príbehu. Použitím príbehu o Ježišovi Kristovi, keď bol ako dieťa v Chráme, sa poslucháči zúčastnia štúdia písiem a teologického štúdia, celoživotných praxí učeníctva.

Toto môže byť prvýkrát, kedy budú poslucháči študovať písmo alebo porozumejú dôležitosti zodpovednej interpretácie a vernej aplikácie písma. V reakcii na svoje porozumenie, poslucháči privedú písmo k životu v relevantnom kreatívnom vyjadrení. Toto kreatívne vyjadrenie by malo reprezentovať identitu, misiu, zdelenie a koncepty viery Kristovej Komunity.

Táto lekcia je vynikajúca príležitosť na predstavenie výtlačku Biblie, Knihy Mormonovej a Náuky a Zmlúv účastníkom triedy. Pokiaľ si želáte výtlačok Knihy Mormonovej, tak mi prosím napíšte)

https://www.youtube.com/watch?v=adcUCuwayw0&t=0s

1

Príbehy sú mocnými nástrojmi na hovorenie pravdy. Môžeme sa naučiť dôležité pravdy z bájok, rozprávok, filmov, hier a poézie. Ježiš často rozprával podobenstvá aby vysvetlil zložité koncepty, použitím jednoduchých, známych okolností, ku ktorým sa mohli jeho poslucháči pripodobniť. Príbehy môžu povedať pravdu, či už je príbeh faktický alebo nie. To je dôležitá myšlienka, ktorú si treba pamätať pri čítaní akéhokoľvek príbehu.

V tejto lekcii, preskúmame náš posvätný príbeh, knihy písiem a ďalšie príbehy z ktorých sa skladajú, ako študovať písma náležite, a ich hodnotu pre naše učenícke formovanie a prípravu na krst.

2

Posvätný Príbeh

Učíme sa o Božom vzťahu k ľuďom a celému stvoreniu skrz posvätný príbeh. V Kristovej Komunite definujeme posvätný príbeh ako rozvíjajúci sa príbeh Božej uzmierovacej práce vo svete. Posvätný príbeh je hovorený hlavne skrz písma („písmo“ znamená jednoducho veci napísané). Teológ Anthony J. Chvala-Smith to hovorí dobre: „Cirkev zostáva zakotvená v zjavení (Boha) skrz svedectvo Biblie a ostatných písiem. Pre cirkev sú Písma nenahraditeľné“ (Understanding the Way, p. 25).

Predstavte si, že knihy, ktoré obsahujú naše písma, sú v knižnici.

Biblia

Biblia (Biblia doslovne znamená knihy) je súbor posvätných spisov, ktoré držia cirkev zakotvené v Božom zjavovaní sa. Spolu s ostatnými Kresťanmi, Kristova Komunita používa Bibliu ako naše základné písmo. Biblia sa skladá z dvoch častí nazývaných svedectvá (sľuby alebo zmluvy).

Židovské Písma (Staré Svedectvo), napísané hlavne v starovekej Hebrejčine, rozprávajú pôvod posvätného príbehu a historickú cestu Izraela, ľudí, ktorých si Boh vybral, aby boli nositeľmi zmluvy. Hebrejská Biblia zahŕňa Knihy Zákonov, Históriu, Poéziu, a Prorokov. Prezrite si túto sekciu na obrázku.

– S ktorými knihami Hebrejských Písiem ste najviac oboznámení?

– Ktoré knihy sú pre vás nové?

– Aké známe príbehy sú v Hebrejských Písmach?

article_photo

(rozkliknite si obrázok :) )

Nové Svedectvo, napísané v Gréckom jazyku, ktorým sa bežne hovorilo v starovekej Rímskej Ríši, sa sústredí na príbeh života, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista a posielania cirkvi do sveta. Nové Svedectvo zahŕňa Evanjeliá, (dobrú správu ohľadom Ježiša), zdieľanú štyrmi autormi píšucimi pre rozličné publiká. Zahŕňa tiež Skutky (Ducha Svätého skrz Apoštolov) a príbehy Ježišových učeníkov šíriacich dobrú správu ľuďom v mnohých zemiach skrz listy a svedectvá. Posledná kniha je Zjavenie, povzbudzujúca Kresťanov, že Boh prekoná zlo. Prezrite si túto sekciu na obrázku.

– S ktorými knihami Nového Svedectva ste najviac oboznámení?

– Ktoré knihy sú pre vás nové?

– Ktoré známe príbehy sú v Novom Svedectve?

Knihy Biblie reprezentujú rozličné typy literatúry: ságy, poéziu, modlitby, genealógie, histórie, vízie, zákony, podobenstvá, listy a kázne. Tieto spisy sa objavili počas storočí, tým, ako rôznorodí ľudia odpovedali na Božie volanie v rôznych prostrediach.

Vyhľadajte tieto pasáže z písiem a prečítajte si príklady rozličných typov písania (spisov) v písmach. Zaškrtnite políčko, ktoré najpresnejšie identifikuje štýl písania každého písma.

article_photo

Ďalšie Svedectvá, Ďalšie Písma

Spolu s Bibliou, Kristova Komunita nachádza svedectvo o Ježišovi Kristovi v Knihe Mormonovej a v Náuke a Zmluvách, ktoré pomáhajú tvarovať našu identitu a pripomínať nám, že posvätný príbeh pokračuje. Toto je unikátna súčasť našej veriacej komunity.

Kniha Mormonova je text diktovaný Josephom Smithom Juniorom, prvýkrát publikovaný v roku 1830. Ponúka doplňujúce svedectvo k Biblii skrz príbehy zasadené v kontexte starovekých ľudí. Mnohým z ťažkostí ktorým ľudia, ktorí hľadali Krista, čelili v Amerike 19. storočia (kedy bola napísaná) môže byť porozumeným skrz jej príbehy. Kniha Mormonova vyhlasuje zjavujúceho sa Boha, ktorý stretá všetkých ľudí v Ježišovi Kristovi a pozýva všetkých ľudí k hojnému žitiu.

Náuka a Zmluvy sú dokumenty poskytnuté prorokmi-prezidentami Kristovej komunity od začiatku mormonizmu, ktoré cirkev prijíma ako inšpirovanú radu reprezentujúcu „myseľ a vôľu Božiu.“ Tieto inšpirované dokumenty sú na rozdiel od ostatných (kresťanských) písiem novodobého pôvodu – datujú sa od roku 1828 do súčasnosti. Náš Trvajúci Princíp Pokračujúceho Zjavenia je viera, že Boh nás pokračuje viesť aj dnes.

Náš Príbeh

Príbeh Božieho pretvárajúceho diela vo svete sa neobmedzuje na písma. Nachádza sa v chválospevoch a piesňach, ktoré spievame; v svedectvách zdieľaných rodinou, kamarátmi a komunitou; a v príbehoch zo všetkých kultúr a národov. Posvätný príbeh takisto pokračuje s našimi vlastnými životmi a svedectvom – s našim príbehom.

Štúdium Písiem a Teologické Štúdium: Prax Učeníctva

Premýšľavé a zodpovedné štúdium písiem je rozhodujúce pre pochopenie posvätného príbehu a pre učenícky rast.

Poučenie bolo dané cirkvi ohľadom zodpovedného štúdia písiem a aplikácii. Prečítajte si Náuku a Zmluvy 163:7a-d. Zvýraznite si riadky, ktoré považujete za dôležité:

7 a. Písma sú nenahraditeľný svedok Večného Zdroja svetla a pravdy, ktorý nemôže byť plne obsiahnutý v žiadnej obmedzenej nádobe alebo jazyku. Písma boli napísané a tvarované ľudskými autormi prostredníctvom zjavujúcich skúseností a pokračujúcej inšpirácie Ducha Svätého uprostred doby a kultúry.

b. Písma nemajú byť uctievané alebo idolizované. Len Boh, Večný, o ktorom písma svedčia, je hoden uctievania. Božia podstata, ako je odhalená v Ježišovi Kristovi a potvrdená Duchom Svätým, poskytuje konečný štandard, podľa ktorého by sa mala akákoľvek časť písiem interpretovať a použiť.

c. Bohu nie je príjemné, keď je akákoľvek pasáž z písiem použitá k zníženiu (poníženiu) alebo utláčaniu rás, pohlaví, alebo tried ľudských bytostí. Veľa fyzického a emocionálneho násilia bolo vykonaného niektorým z Božích milovaných detí prostredníctvom zneužitia písiem. Cirkev je povolaná vyznať a kajať sa z takýchto postojov a praktík.

d. Písma, prorocké vedenie, znalosť a rozlišovanie vo veriacej komunite musia kráčať ruka v ruke, aby odhalili skutočnú Božiu vôľu. Nasledujte tento chodník, ktorý je cestou Žijúceho Krista a objavíte viac než dostatočné svetlo na cestu pred vami.

3

https://www.youtube.com/watch?v=i6Te4s9vFKc

Použite príbeh, napríklad o žene prichytenej pri smilstve (Ján 8:1-11) alebo o mužovi spustenom kamarátmi skrz strechu (Marek 2:1-11), aby ste sa zapojili do duchovnej praxe Lectio Divina. Toto môže byť urobené individuálne alebo v skupine. Seďte ticho a vstúpte do času modlitebnej reflexie. Dýchajte pokojne, uvoľnite svoje telo, a pomodlite sa za vedenie, zatiaľ čo interagujete s vybraným textom z písiem. Prejdite týmito štyrmi krokmi:

  1. Lectio – Najprv si prečítajte pasáž, aby ste pochopili príbeh, jeho postavy, scénu (dejisko), pohľady, zvuky a emócie.
  1. Meditatio – Prečítajte si pasáž z písiem druhýkrát kvôli zmyslu a pochopeniu. Opýtajte sa: prečo bol tento príbeh zaznamenaný? Čo mi tento príbeh hovorí o Bohu?
  1. Oratorio – Prečítajte si pasáž z písiem znovu, venujúc pozornosť vašim emocionálnym reakciám. Aké pocity sa vám vynárajú, zatiaľ čo čítate túto pasáž? Kde nachádzate samých seba v tomto príbehu? S ktorou postavou sa najviac stotožňujete a prečo?
  1. Contemplatio – Vstúpte do času vnímavej modlitby. Dýchajte hlboko a pokojne, čakajúc na čokoľvek vám Boh možno prinesie v tichosti. Keď cítite, že sa vaša modlitba a meditácia skončili, pomodlite sa vďakyvzdanie k Bohu, a vráťte sa do miestnosti okolo vás.

4

Prečítajte si nižšie uvedené pasáže z písiem. Ponúknite vyhlásenie vašej viery ohľadom dôležitosti naučenia sa posvätného príbehu a vaše pocity pre tých, ktorí ich s vami zdieľali.

5

Mnohé modlitby sú zapísané v písmach, ako napríklad táto napísaná učeníkom v Efeze. Prečítajte si Efezanom 3:14-21 ako vašu vlastnú modlitbu požehnania.

Na záver Vám pridávam záznam z 2. českého stretnutia ľudí, zaujímajúcich sa o Kristovu Komunitu

https://youtu.be/Sahy_P0EbiQ

Pokiaľ sa chcete nabudúce pridať alebo máte nejaké otázky, kľudne mne alebo Kubovi napíšte

Martin Čičo a Jakub Sobek

(fb a fb)

Predchádzajúca lekcia http://cico.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=598521

Autor: Martin Čičo | neděle 7.5.2017 3:23 | karma článku: 0.00 | přečteno: 80x

Další články blogera

Martin Čičo

Lekcia č. 1 Základy – Boh, Ježiš Kristus, Duch Svätý

Zameranie Hodiny: Veríme v jedného Živého Boha, ktorý je zjavený v Ježišovi Kristovi a pohybuje sa skrz celé stvorenie ako Duch Svätý. Hlásame Trojicu – Boha, ktorý je komunita troch osôb.

12.4.2017 v 0:27 | Karma článku: 6.60 | Přečteno: 137 | Diskuse

Martin Čičo

Z Vody a z Ducha Úvod – Slovenský preklad

Krst vodou je osobným vyjadrením pokánia a viery v Ježiša Krista. Toto je spôsob, akým vyjadrujeme náš záväzok k celoživotnému učeníctvu.

23.3.2017 v 23:38 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 59 | Diskuse

Martin Čičo

Môj pobyt u mormonov

Členom Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní som bol dva roky. Za ten čas som, okrem iného, zistil, ako to v skutočnosti v LDS cirkvi chodí a ako je to s tými ich „faktami“ a pýchami.

14.11.2015 v 0:48 | Karma článku: 7.42 | Přečteno: 299 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

David Dvořák

Vydání Babiše a inspirace pro Okamuru.

Politika je umění dosáhnout maxima možného. Dogmatické lpění na vyřčeném nebývá zrovna nejkonstruktivnější, na druhou stranu je třeba se nezpronevěřit zásadám a „neztratit tvář“.

22.11.2017 v 13:41 | Karma článku: 15.20 | Přečteno: 470 | Diskuse

Jan Klar

Tady pomůže už jen psychiatr

Jako poslední možnost, kterou Eva navrhla, bylo jít do manželské poradny. Dobře věděla, jaký má Michal odpor ke všem těm psychologům, terapeutům nebo osobnostním poradcům.

22.11.2017 v 12:42 | Karma článku: 11.67 | Přečteno: 365 | Diskuse

Jan Tichý(Bnj)

Děti vyrostly a tak tápeme

Čím podarovat děti na Vánoce? Navíc když už vůbec nejsou v dětském věku. Ty své dospělce nějak zvládneme, ale pak tu máme ty „malé“ neteře a synovce, čili děti, co mezitím vyrostly až (skoro)dospěly.

22.11.2017 v 10:33 | Karma článku: 11.93 | Přečteno: 247 | Diskuse

Marek Valiček

Radši dojedou domu zpocená, než pozvracená!

"Asi si budu o Jéžíška přát k vánocum nějakou tu kouzelnou zaklínací hůlku a pak ten brajgl kolem nás vysmejčim."

22.11.2017 v 9:00 | Karma článku: 24.28 | Přečteno: 775 | Diskuse

Libuse Palkova

Mateřství jako služba Bohu

Myslíte že úloha matky, a vše co mateřství obnáší, je srovnatelné s povinnostmi a prací třeba takového katolického kněze? Na tuhle myšlenku mě přivedla nedávná diskuze na zdejším blogu

22.11.2017 v 8:12 | Karma článku: 11.78 | Přečteno: 401 | Diskuse
Počet článků 9 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 299

Mormon, nečlen žiadnej cirkvi, veriaci sám za sebaNajdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.